അങ്ങനെ ഒരവധിക്കാലത്ത്

Released
angane oravadhikkalath
കഥാസന്ദർഭം: 

അദ്ധ്യാപകനായ ബാലകൃഷ്ണന് സഹപ്രവർത്തകയായ നിർമ്മലയോട് പ്രണയം തോന്നുന്നു. എന്നാൽ അയാളെ തകർത്തുകൊണ്ട് നിർമ്മല അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: