ഭവം

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
111മിനിട്ടുകൾ
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://www.bhavum.com/index.htm