തിരുസന്നിധാനം

തിരുസന്നിധാനം
വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങൾ
പരിശുദ്ധ നാമം
സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ
ഹാലേലൂയ..ഹാലേലൂയ
     [തിരുസന്നിധാനം...
കണ്ണീർ നിറഞ്ഞ കൈകുമ്പിൾ നീട്ടി നിൽക്കുന്നു നിന്റെ
കുരിശടിയിൽ
ശാശ്വതനായ പിതാവേ
ആശ്രയമെന്നെന്നും നീയേ
കണ്ണീർ നിറഞ്ഞ കൈകുമ്പിൾ നീട്ടി നിൽക്കുന്നു നിന്റെ
കുരിശടിയിൽ
അഗതികൾക്കവലംബമേ
ഓശാന ഓശാന ഓശാന
          [തിരുസന്നിധാനം..
ആ... ആ ... ആ... ആ
മരുഭൂവിലൂടെ തുടരുന്നു
യാത്ര മിശിഹാ നിറഞ്ഞ
ഹൃദയവുമായ്
നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രകാശം
നേർവഴി കാട്ടേണമെന്നും
മരുഭൂവിലൂടെ തുടരുന്നു
യാത്ര മിശിഹാ നിറഞ്ഞ
ഹൃദയവുമായ്
കരുണതൻ കനിരസമേ
രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവേ
          [തിരുസന്നിധാനം..

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thirusannidhanam

Additional Info