പപ്പൻ പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പൻ

Pappan Priyeppatte Pappan
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 January, 1986

pappan priyappetta pappan poster