കാലനില്ലാക്കാലത്തൊരു

കാലനില്ലാക്കാലത്തൊരു തള്ള കലികാല കാമുകിത്തള്ള 
കാലനില്ലാക്കാലത്തൊരു തള്ള കലികാല കാമുകിത്തള്ള 
നുണവെച്ചു പൂട്ടിയ താക്കോലു കാണാതെ
ഇണയാകും കെളവനിൽ തപ്പി തപ്പി     
നുണവെച്ചു പൂട്ടിയ താക്കോലു കാണാതെ
ഇണയാകും കെളവനിൽ തപ്പി തപ്പി 
തപ്പോടു തപ്പ് തപ്പ് തപ്പ് തന്തക്കുടന്തയിൽ തപ്പ് തപ്പ്  
തന്തക്കുടന്തയിൽ തപ്പ് തപ്പ്  
തപ്പോടു തപ്പ് തപ്പ് തപ്പ് തന്തക്കുടന്തയിൽ തപ്പ് തപ്പ്  
തന്തക്കുടന്തയിൽ തപ്പ് തപ്പ്  

ജീവൻ പോയാൽ ജഡത്തിലും തപ്പേണം 
ചാവാലി മൂലേലും തപ്പി തള്ള 
ചാവാതെ ചത്തങ്ങു തപ്പി തള്ള 
ജീവൻ പോയാൽ ജഡത്തിലും തപ്പേണം 
ചാവാലി മൂലേലും തപ്പി തള്ള 
ചാവാതെ ചത്തങ്ങു തപ്പി തള്ള 
മരുമോളെ തല്ലീടാൻ തലയിൽക്കിഴുക്കീടാൻ 
ഇരുകയ്യും ഒരു പൊക്കുപോക്കി 
തള്ള ഇരുകയ്യും ഒരു പൊക്കുപോക്കി 
കിണികിണി താക്കോല് നുണമണി താക്കോല് 
കക്ഷം നിലത്തു കക്കി 
കിണികിണി താക്കോല് നുണമണി താക്കോല് 
കക്ഷം നിലത്തു കക്കി 

ആഹാ.. ഹയ്യയ്യാ.. 

കാലനില്ലാക്കാലത്തൊരു തള്ള കലികാല കാമുകിത്തള്ള 
കാലനില്ലാക്കാലത്തൊരു തള്ള കലികാല കാമുകിത്തള്ള 
നുണവെച്ചു പൂട്ടിയ താക്കോലു കാണാതെ
ഇണയാകും കെളവനിൽ തപ്പി തപ്പി     
നുണവെച്ചു പൂട്ടിയ താക്കോലു കാണാതെ
ഇണയാകും കെളവനിൽ തപ്പി തപ്പി 
തപ്പോടു തപ്പ് തപ്പ് തപ്പ് തന്തക്കുടന്തയിൽ തപ്പ് തപ്പ്  
തന്തക്കുടന്തയിൽ തപ്പ് തപ്പ്  
തപ്പോടു തപ്പ് തപ്പ് തപ്പ് തന്തക്കുടന്തയിൽ തപ്പ് തപ്പ്  
തന്തക്കുടന്തയിൽ തപ്പ് തപ്പ്  
തപ്പോടു തപ്പ് തപ്പ് തപ്പ് തന്തക്കുടന്തയിൽ തപ്പ് തപ്പ്  
തന്തക്കുടന്തയിൽ തപ്പ് തപ്പ്

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
6
Average: 6 (1 vote)
Kalanilla kalathoru

Additional Info

Year: 
1985

അനുബന്ധവർത്തമാനം