ന്യൂസ്

Released
News (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

നാലു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു കൊലപാതകക്കേസിൽ കുടുങ്ങുന്നു. അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
130മിനിട്ടുകൾ