മാന്നാർ മത്തായി സ്പീക്കിംഗ്

Released
Mannar Mathai Speaking
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
152മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 6 April, 1995