കുസൃതിക്കാറ്റ്

Released
Kusruthikkattu
കഥാസന്ദർഭം: 

തങ്ങളെ അതിരു കടന്ന് ശാസിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപികയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതി അവരുടെ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഒപ്പിച്ചുവയ്ക്കുന്ന ഒരു കുസൃതി അദ്ധ്യാപികയുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിള്ളലുകൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ. അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപെട്ടു എന്നതാണ് കുസൃതിക്കാറ്റ്.

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 15 February, 1995

kusruthikatt poster