കുസൃതിക്കാറ്റ്

Kusruthikkattu
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 15 February, 1995

kusruthikatt poster