ദൂരദർശൻ പാട്ടുകൾ

Doordarshan pattukal

ദൂരദർശൻ ടിവി പലപ്പോഴായി പുറത്തിറങ്ങിയ ലളിതഗാനങ്ങളാണ് ഈ ശേഖരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.ഗൃഹാതുരതയുണർത്തുന്ന ഗാനങ്ങളാണിവയിലേറെയും..!