അറബിക്കഥ

Released
Arabikatha (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
150മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 15 July, 2007