അത്ഭുതദ്വീപ്

Albhuthadweep (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 April, 2005