അശോക് - ശശി

Ashok - sasi
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 4
തിരക്കഥ: 3