അറുമുഖൻ

Arumughan

ആദ്യ ചലച്ചിത്രം വിയറ്റ്നാം കോളനി, തുടർന്ന് അത്ഭുതദ്വീപിലും അഭിനയിച്ചു. മൂന്നര എന്ന ചിത്രത്തിൽ നായകവേഷം ചെയ്തു

Arumughan