ഇടം

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
82മിനിട്ടുകൾ
വെബ്സൈറ്റ്: 
https://bodhiacademy.in/idam-movie/