ചിത്രം

Chithram
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
159മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 December, 1988