തൂവൽക്കൊട്ടാരം

Released
Thoovalkottaram (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

വിഷാദരോഗിയായ ദേവപ്രഭയെ സഹായിക്കാൻ മോഹനചന്ദ്രൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ സുജാതയുടെയും മോഹനചന്ദ്രന്റെയും ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
150മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 August, 1996