സ്മാർട്ട് സിറ്റി

Smart City
കഥാസന്ദർഭം: 

കൊച്ചി നഗരത്തിലെ മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ കുടിപ്പകയുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
105മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 December, 2006