ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ

Njan Gandharvan (I, Celestial Lover)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
146മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 11 January, 1990