മുദ്ര

Released
Mudra (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

കറക്ഷൻ ഹോമിൽ പുതുതായി ജോലിക്കെത്തുന്ന സൂപ്പർവൈസർക്ക് നേരിടേണ്ടത് വിചിത്രസ്വഭാവക്കാരായ കുട്ടികളെയും അവരെ ക്രിമിനലുകളായി മാത്രം കാണുന്ന ജീവനക്കാരെയുമാണ്.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: