മലയാളമാസം ചിങ്ങം ഒന്നിന്

Released
Malayalamasam Chingam Onninu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 9 November, 1996