നടേഷ് ശങ്കർ

Nadesh Sankar
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 20
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 6