ഫസ്റ്റ് ബെൽ

First bell
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 21 June, 1992