1938 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 അതിസുഖമീവിധ ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ കെ കെ അരൂര്‍
2 ആഘോഷങ്ങളെന്തു ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ പള്ളുരുത്തി ലക്ഷ്മി
3 ആടയാഭരണാദികൊണ്ടു ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ പള്ളുരുത്തി ലക്ഷ്മി
4 ആഹാ മല്‍സോദിരി ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
5 എന്നോടിത്ഥം കഥിക്കാനധിക ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
6 കാമിനിമാര്‍ മാനസത്തെ ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
7 ചേതോഹരം മദ്യപാനമതേ ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
8 ജഗദീശ്വര ജയ ജയ ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ എം കെ കമലം
9 ജാതകദോഷത്താലേ ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ എം കെ കമലം
10 ദീനദയാപരനേ എന്നുടെ ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
11 ദുര്‍ന്നയ ജീവിതമേ ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ മാസ്റ്റർ മദനഗോപാൽ
12 പരമഗുരുവേ അഖിലപതിയേ ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
13 ഭക്തപരായണാ പരമ ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
14 ഭാരതത്തിന്‍ പൊന്‍‌വിളക്കാം ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ കെ കെ അരൂര്‍
15 മദന വിലോലനേ ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
16 മാനിനി മണിയോതും ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
17 മാരന്‍ ഘോരശരങ്ങള്‍കൊണ്ടുടലിനെ ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍
18 രഘുകുല നായകനേ ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ എം കെ കമലം
19 ലോകമനശ്വരമേ ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ ശിവാനന്ദൻ
20 ശോക്ക് ശോക്ക് ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
21 ശ്രീ വാസുദേവപരനേ ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍
22 സ്നേഹമെ ശ്ലാഘ്യം ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
23 ഹാ സഹജ സായൂജ്യമേ ബാലൻ മുതുകുളം രാഘവൻ പിള്ള കെ കെ അരൂര്‍ എം കെ കമലം