യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

Released
Yathrakkarude Sradhaykku
കഥാസന്ദർഭം: 

വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനോട് പ്രണയം തോന്നുന്ന ഒരുവനും അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 2 December, 2002