സവിധം

Released
Savidham
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു സംഗീതസംവിധായകൻ്റെ ഭാര്യയെത്തേടി അവരുടെ രഹസ്യപുത്രി എത്തുന്നതാണ് കഥാസന്ദർഭം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 July, 1992