സാക്ഷ്യം

Released
Sakshyam
സംവിധാനം: 
ബാനർ: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
128മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 21 December, 1995