പാർവ്വതീ പരിണയം

Parvathi Parinayam
കഥ: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 August, 1995

Parvathiparinayam poster