ഓറഞ്ച്

Released
Orange (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

 സ്നേഹവും വാത്സല്യവുമുള്ള തന്റെ മകളുടെ അച്ഛൻ താനല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന പിതാവിന്റെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളുടേയും തന്റെ കുടുംബം തകർത്തവനോടുള്ള പ്രതികാരവും

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 March, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
മറയൂർ

lCqkwsowfrs