സലീഷ് പെരിങ്ങോട്ടുകര

Salish Peringottukara

നിശ്ചലഛായാഗ്രാഹകൻ. പ്രഭുവിന്റെ മക്കൾ അടക്കം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.