സുരേഷ് കൊച്ചമ്മിണി

Suresh Kochamminy
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2

(കഥാകൃത്ത്)  ബിജു വർക്കി സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഓറഞ്ച്‘  എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥാകൃത്ത്.