ക്ഷണക്കത്ത്

Released
Kshanakkathu
കഥാസന്ദർഭം: 

പാർവ്വതിയും വിവേകും തമ്മിലുള്ള ഗാഢമായ പ്രണയവും ഇരുവരുടെയും കുടുംബങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും  അവരുടെ പ്രണയത്തെ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: