കിരീടം

Kireedam
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
140മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 July, 1989
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ആര്യനാട്, പള്ളിവേട്ട ചന്ത, തിരുവനന്തപുരം