ദി കിംഗ്‌

The King
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
198മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 11 November, 1995