പ്രേമ രവി

Prema Ravi

ബോക്സർ എന്ന സിനിമയിലൂടെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത പ്രേമ ഏതാനും ചില ചിത്രങ്ങളിലും സീരിയൽ, ടെലിഫിലിമുകളിലും  അഭിനയിച്ചു.