ഗോളാന്തര വാർത്ത

Released
Golanthara Vartha (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 23 December, 1993