ഏകലവ്യൻ

Released
Ekalavyan
കഥാസന്ദർഭം: 

ഭക്തിയുടെ മറവിൽ ഭരണത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ ശക്തിയാർജ്ജിച്ച മയക്കു മരുന്നു മാഫിയയെ നേരിടുന്ന പോലീസ് ഓഫീസറുടെ പോരാട്ടം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
153മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 20 May, 1993
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തിരുവനന്തപുരം കോവളം കോഴിക്കോട്