ആയിരം നാവുള്ള അനന്തൻ

Released
Ayiram Navulla Ananthan (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 13 May, 1996

ayiram navulla ananthan