അയലത്തെ അദ്ദേഹം

Released
Ayalathe Adheham
കഥാസന്ദർഭം: 

അയൽവക്കത്തെ വീട്ടുകാരിലേക്കെത്തിനോക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സുലോചന എന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചറിവുകൾ.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 August, 1992