രേണുക

Renuka

അയലത്തെ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി അമ്പതോളം മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. തമിഴ് സീരിയൽ രംഗത്തും സജീവമായിരുന്നു.