അമ്മയാണെ സത്യം

Ammayane Sathyam
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 April, 1993