അച്ഛൻ രാജാവ് അപ്പൻ ജേതാവ്

Achan rajavu Appan jethavu