സവിധം

Savidham
Screenplay: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 July, 1992