അപരൻ

Aparan (Malayalam Movie)
Producer: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 February, 1988