ആകാശദൂത്

Aakashadooth (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
145മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 February, 1993