പ്രശാന്ത് ഫിലിപ്പ് അലക്സാണ്ടർ

Prasanth
പ്രശാന്ത് ഫിലിപ്പ് അലക്സാണ്ടർ
പ്രശാന്ത് ഫിലിപ്പ് അലക്സാണ്ടർ
സംഭാഷണം: 1

വിവിധ ചാനലുകളിൽ അവതാരകനായി തുടങ്ങി, ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.