ശ്രീനിവാസൻ പരമേശ്വരൻ

Primary tabs

Sreenivasan Parameswaran

പ്രശസ്ത സംവിധായകാൻ ബാലു മഹേന്ദ്രയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്ന ശ്രീനിവാസൻ പരമേശ്വരൻ. പ്രശസ്ത സംവിധായകാൻ ബാലു മഹേന്ദ്രയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്ന ശ്രീനിവാസൻ പരമേശ്വരൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം 'ചില നേരങ്ങളിൽ ചിലർ'