വയനാടൻ തമ്പാൻ

Vayanadan Thaban
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 14 September, 1978