റാണി ഛന്ദ

Rani Chanda

മഴക്കാറ്, വയനാടൻ തമ്പാൻ എന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ മീര എന്ന പേരിലായിരുന്നു അഭിനയിച്ചത്. മലയാളം. കൂടാതെ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.