റോസ് ഗിറ്റാറിനാൽ

Rose Guitarinaal
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
111മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 March, 2013
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഫോർട്ട് കൊച്ചി, എറണാകുളം

rxz4qYiYAFk