സ്നേഹിതനേ സ്നേഹിതനേ

Year: 
2013
snehithane snehithane
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

സ്നേഹിതനേ സ്നേഹിതനേ സ്നേഹിതനേ
സ്നേഹിതനേ സ്നേഹിതനേ
എന്‍ പ്രിയ സ്നേഹിതനേ
എത്രയോ എത്രയോ രാത്രികളില്‍
പിന്നെ എത്രയോ എത്രയോ പകലുകളില്‍
പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തും പറഞ്ഞിരുന്നു
നമ്മള്‍ പറവകള്‍പോല്‍ എങ്ങും പറന്നിരുന്നു
പിണങ്ങുന്ന നിമിഷം നീ പറയും
നിന്നെ ഞാന്‍ എത്രയോ സ്നേഹിക്കുന്നു
ഇണങ്ങുന്ന നിമിഷം നീ പറയും
നിന്നെ ഞാന്‍ എത്രയോ നോവിക്കുന്നു
ഓ ഓ ഓ
സ്നേഹിതനേ സ്നേഹിതനേ സ്നേഹിതനേ

നോവുകളെല്ലാം പൂവുകളായി 
അതിലോര്‍മ്മകള്‍ മഞ്ഞിന്‍ ചെറുകണമായി (2)
പ്രിയനേ നീയേ പോവുകയോ
വേറേവേറേ ആവുകയോ
വേര്‍പിരിഞ്ഞകലാന്‍ കഴിയുകയോ
സ്നേഹിതനേ സ്നേഹിതനേ

കുറ്റപ്പെടുത്താന്‍ നീ മടിച്ചതില്ലാ എന്നെ
കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും മറന്നതില്ലാ
നമ്മള്‍ തെറ്റും ശരിയും നോക്കിയില്ല
പക്ഷേ ക്രൂരത മാത്രം ചെയ്തില്ല
ഇനി ചെയ്യുകയും ഇല്ലാ
ഓ ഓ ഓ
സ്നേഹിതനേ സ്നേഹിതനേ എന്‍ പ്രിയ സ്നേഹിതനേ
സ്നേഹിതനേ സ്നേഹിതനേ എന്‍ പ്രിയ സ്നേഹിതനേ
എന്‍ പ്രിയ സ്നേഹിതനേ എന്‍ പ്രിയ സ്നേഹിതനേ

YMCtFzZiaso